Норми тривалості робочого часу на 2016 рік.

Норми тривалості робочого часу на 2016 рік

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

20 липня 2015 року № 10846/0/14-15/13

Про розрахунок норми робочого часу на 2016 piк

Пiд час розрахунку норми робочого часу безпосередньо на пiдприємствi слiд керуватися нижчезазначеним.

Як передбачено частиною першою статтi 50 Кодексу законiв про працю України (далi — КЗпП України) нормальна тривалiсть робочого часу працiвникiв не може перевищувати 40 годин на тиждень.


Пiдприємства i органiзацiї при укладеннi колективного договору можуть встановлювати меншу норму тривалостi робочого часу, нiж передбачено в частинi першiй цiєї статтi. При встановленнi меншої норми тривалостi робочого часу слiд мати на увазi, що оплата в цьому випадку має провадитись за повною тарифною ставкою, повним окладом.

Вiдповiдно до частини першої статтi 51 КЗпП України скорочена тривалiсть робочого часу встановлюється:

1) для працiвникiв вiком вiд 16 до 18 рокiв — 36 годин на тиждень, для осiб вiком вiд 15 до 16 рокiв (учнiв вiком вiд 14 до 15 рокiв, якi працюють в перiод канiкул) — 24 години на тиждень.

Тривалiсть робочого часу учнiв, якi працюють протягом навчального року у вiльний вiд навчання час, не може перевищувати половини максимальної тривалостi робочого часу, передбаченої в абзацi першому цього пункту для осiб вiдповiдного вiку;

2) для працiвникiв, зайнятих на роботах iз шкiдливими умовами працi, — не бiльш як 36 годин на тиждень.

Перелiк виробництв, цехiв, професiй i посад зi шкiдливими умовами працi, робота в яких дає право на скорочену тривалiсть робочого тижня, затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 лютого 2001 року № 163.

Крiм того, законодавством встановлюється скорочена тривалiсть робочого часу для окремих категорiй працiвникiв (учителiв, лiкарiв та iнших).

Скорочена тривалiсть робочого часу може встановлюватися за рахунок власних коштiв на пiдприємствах i в органiзацiях для жiнок, якi мають дiтей вiком до чотирнадцяти рокiв або дитину-iнвалiда.

3гiдно зi статтею 69 Господарського кодексу України пiдприємство самостiйно встановлює для своїх працiвникiв скорочений робочий день та iншi пiльги.

При розрахунку балансу робочого часу слiд мати на увазi, що згiдно зi статтею 53 КЗпП напередоднi святкових i неробочих днiв (ст. 73 КЗпП України) тривалiсть роботи працiвникiв, крiм працiвникiв, зазначених у статтi 51 КЗпП України, скорочується на одну годину як при п’ятиденному, так i при шестиденному робочому тижнi, а напередоднi вихiдних днiв не може перевищувати 5 годин.

Вiдповiдно до статтi 73 КЗпП України у 2016 на пiдприємствах, в установах, органiзацiях робота не проводиться у такi святковi i неробочi днi:

1 сiчня — Новий piк;

7 сiчня — Рiздво Христове;

8 березня — Мiжнародний жiночий день;

1 травня — Пасха (Великдень);

1 i 2 травня — День мiжнародної солiдарностi трудящих;

9 травня — День Перемоги;

19 червня — Трiйця;

28 червня — День Конституцiї України;

24 серпня — День незалежностi України;

14 жовтня — День захисника України.

Згiдно з частиною третьою статтi 67 КЗпП України у випадку, коли святковий або неробочий день (ст. 73) збiгається з вихiдним днем, вихiдний день переноситься на наступний пiсля святкового або неробочого. Тому за графiком п’ятиденного робочого тижня з вихiдними днями у суботу та недiлю у 2016 роцi вихiдний день у недiлю 1 травня має бути перенесений на вiвторок 3 травня, вихiдний день у недiлю 19 червня має бути перенесений на понедiлок 20 червня.

Слiд наголосити, що у 2016 роцi на 1 травня (недiлю) припадає два свята — День мiжнародної солiдарностi трудящих та Пасха (Великдень). При цьому, незважаючи на те, що з вихiдним днем збiгається два святкових днi, перенесенню пiдлягає лише один день — недiля (1 травня) на вiвторок (3 травня).

Як правило, з метою створення сприятливих умов для святкування, а також рацiонального використання робочого часу, розпорядженнями Кабiнету Мiнiстрiв України рекомендується переносити робочi днi для працiвникiв, яким встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихiдними днями у суботу та недiлю.

У зв’язку з тим, що зазначене розпорядження має рекомендацiйний характер, рiшення про перенесення робочих днiв приймається роботодавцем самостiйно шляхом видання наказу чи iншого розпорядчого документа.

Прийняте роботодавцем рiшення про перенесення робочих днiв змiнює графiк роботи пiдприємства, установи, органiзацiї та норму тривалостi робочого часу у мiсяцях, в яких запроваджено перенесення робочих днiв. Тому всi дiї щодо надання вiдпусток, виходу на роботу мають здiйснюватися по змiненому у зв’язку з перенесенням робочих днiв графiку роботи пiдприємства.

При цьому слiд мати на увазi, що у разi перенесення робочого дня, який передує святковому чи неробочому дню, на iнший вихiдний день, для збереження балансу робочого часу за рiк тривалiсть роботи у цей перенесений робочий день має вiдповiдати тривалостi передсвяткового робочого дня, як це передбачено статтею 53 КЗпП України.

Законодавством не встановлено єдиної норми тривалостi робочого часу на рiк. Ця норма може бути рiзною залежно вiд того, який робочий тиждень установлений на пiдприємствi (п’ятиденний чи шестиденний), яка тривалiсть щоденної роботи, коли встановленi вихiднi днi, а тому на пiдприємствах, в установах i органiзацiях норма тривалостi робочого часу на рiк визначається самостiйно з дотриманням вимог статей 50-53, 67 i 73 КЗпП України.

Наводимо приклад розрахунку норми тривалостi робочого часу на 2016 рiк (додається), розрахованої за календарем п’ятиденного робочого тижня з двома вихiдними днями в суботу та недiлю при однаковiй тривалостi часу роботи за день впродовж робочого тижня та вiдповiдним зменшенням тривалостi роботи напередоднi святкових та неробочих днiв.

За зазначених умов, залежно вiд тривалостi робочого тижня, норма робочого часу на 2016 рiк становитиме:

при 40-годинному робочому тижнi — 2003,0 години;

при 39-годинному робочому тижнi — 1957,8 годин;

при 38,5-годинному робочому тижнi — 1932,7 годин;

при 36-годинному робочому тижнi — 1807,2 годин;

при 33-годинному робочому тижнi — 1656,6 годин;

при 30-годинному робочому тижнi — 1506,0 годин;

при 25-годинному робочому тижнi — 1255,0 годин;

при 24-годинному робочому тижнi — 1204,8 годин;

при 20-годинному робочому тижнi — 1004,0 годин;

при 18-годинному робочому тижнi — 903,6 годин.

Заступник Мiнiстра — керiвник апарату
В. Іванкевич

Сподобалась стаття? Будь ласка, поділіться зі своїми друзями:
Залишити відповідь

:) :D :( :o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: